Strandskydd är bra. Det skapar förutsättningar för det rörliga friluftslivet, som båtlivet är en del av. Därför säger vi, Svenska Kryssarklubben med 40 000 medlemmar, nej till förslaget om att införa lättnader i strandskyddet, enligt utredningen om översyn av strandskyddet, SOU 2020:78. Kryssarklubben är remissinstans.

– Vi gillar strandskyddet, utan dagens strandskyddsbestämmelser skulle våra skärgårdar och kuster se helt annorlunda ut. Många fler av skärgårdarnas vikar skulle vara bebyggda och privatiserade. Landskapsbilden skulle också se annorlunda ut, med få orörda strandlinjer, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

– Vi tycker till och med att dagens lagstiftning är otillräcklig. Med otaliga exempel på dispenser och inskränkningar, som försämrar för friluftslivet och båtlivet, framförallt i skärgårdarna på ost- och västkusten.  Vi hittar inga reella förslag för att stärka strandskyddet i starkt exploaterade områden. Vi vill därför att den nya lagtexten skärps för att ge plats för båtlivet och friluftslivet. Och inte tvärtom, så som förslaget är utformat i SOU 2020:78, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, fortsätter Fredrik Norén.

Samtidigt är Kryssarklubben kritisk till att utredning ytterst fåordigt beskriver hur friluftslivet ska beredas plats i strandområdet och hur dispenser för nödvändiga installationer ska motiveras. Ett rörligt friluftsliv och båtliv som tar hänsyn till naturvärden kräver en infrastruktur i form av stigar, hamnar, bryggor, svajbojar, toatömningar, sopsortering och grillplatser.

– Med det nya lagförslaget riskerar vi faktiskt att få en strandskyddslagstiftning som begränsar allmänhetens tillgång till strandområden, försämrar möjligheten att idka ett miljövänligt friluftsliv och båtliv, samtidigt som det sker frikostigt med dispenser för enskilda i attraktiva områden, säger Fredrik Norén.

Ett exempel på installation för båtlivet är Kryssarklubbens egna blå bojar för en miljövänlig förtöjning. Genom att ligga vid boj istället för att kasta ankare skonar man ålgräs och ömtåliga sjöbottnar. Kryssarklubben har drygt 240 bojar längs kusterna. Idag är lagstiftningen oklar då en dom gjort att bojarna omfattas av strandskyddet och alltså behöver ha dispens för att läggas ut, trots att bojarna faktiskt främjar ett miljövänligt båtliv. Denna fråga, liksom om övrig infrastruktur för båtlivet, vill Kryssarklubben att den nya lagstiftningen gör tydligt att infrastrukturen inte behöver strandskyddsdispens, alternativt att dispens alltid ska lämnas.